آزمایشگاه و کنترل کیفی

این شرکت مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفی در معدن بوده و تمامی سفارشات قبل و بعد از بارگیری نمونه گیری و تست کنترل کیفی می شود.